Het witte paard aan het eind der tijden

Het beeld van het witte paard aan het eind der tijden blijkt niet een uitsluitend christelijk motief te zijn, maar kan ook in andere religies en bronnen gevonden worden. Dit artikel probeert hiervan een beknopt overzicht te geven en verder onderzoek naar dit gegeven te stimuleren. (Geschreven door Pieter de Jong.)

nicholas-roerich-draken-strijder-wikip-thumb

Nicholas Roerich; de Drakenstrijder. Foto; Wikipedia bestand Nicholas Roerich.

Inleiding

In de nacht van 20 op 21 februari 2002 droomde ik het volgende:

“Ik ben met een groepje mensen – een soort expeditie – beland op een kaal, rotsachtig landschap. Er staat een grijs, oud stenen beeld van een paard, ietwat gestileerd, Keltisch? Het doet me denken aan dat zelfportret van Roerich, waarbij een stenen paard zichtbaar is.

Op de buik van het paard staan in twee cirkels tekens. De tekens zeggen iets van: ‘(Zelfs) het vierkante en ronde staan stil.’ Het beeld is 10.000 jaar oud. Ik vraag me af of ze in die tijd al wel een taal hadden. De bek van het paard brokkelt af. Het beeld heeft te maken met een apocalyptisch gebeuren met grote rampen. Ook ‘broedertwist’ komt in mij naar boven.

Ik weet niet waarom ik deze droom droomde. De dag ervoor liep niet over van eschatologische bespiegelingen en ik was ook niet bepaald bezig geweest met de Himalaya – waar alles zich leek af te spelen – maar de droom hield mij wel bezig.

Een aantal jaren daarvoor, op 4 oktober 1995, schreef ik aan ene Richard Varney, een apocalypticus en samenzweringsgelovige van Amerikaanse origine, over enkele associaties die ik had gelegd tussen Dannion Brinkley, Edgar Cayce, Nicholas Roerich en andere bronnen, waarin het symbool tot uiting kwam van een wit paard, dat samen leek te hangen met de eindtijd.

In dit artikel wil ik de destijds begane paden andermaal bewandelen met hier en daar een zijpaadje om misschien uiteindelijk het witte paard op het spoor te komen.

Apocalyps

We komen het witte paard en zijn berijder tegen in de eerste drie verzen van hoofdstuk 6 van het bijbelboek Openbaring (van Johannes):

“Toen zag ik dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: ‘Kom!’ Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet.” (Nieuwe Bijbelvertaling)

De ruiter op het paard kan worden beschouwd als de terugkerende Christus die, gekroond en met het wit der overwinning en reinheid, de mensheid tracht te treffen met zijn boog, opdat zij hem niet langer zullen weerstaan. Maar vanuit orthodoxe kringen ziet men hierin ook wel het eerste optreden van de valse profeet of van de Antichrist.

Meer over het witte paard

In Ethiopië wordt door rastafari dit beeld zelfs geassocieerd met Haile Selassie I, die tijdens zijn kroning eveneens op een wit paard reed.

Eenzelfde ruiter maakt aan het eind van Openbaring – hoofdstuk 19 – nog even zijn opwachting:

“Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel
kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf. Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn naam luidde ‘Woord van God’.”
(Nieuwe Bijbelvertaling)

Apocalyptisch geëngageerde onderzoekers als Hal Lindsey en Tim LaHaye hebben met regelmaat getracht deze figuur te duiden en een plaats te geven in deze tijd. Zij hebben zich er daarbij helaas slechts weinig rekenschap van gegeven dat het beeld van het witte paard ook elders te vinden is.

Islam

Binnen de islam kent men de ‘Mahdi’, een messiaanse figuur die aan het eind der tijden voor een overwinning van de islam zorgt en waaraan ook vele andere voorspellingen kleven. Deze Mahdi wordt eveneens verondersteld te rijden op een wit paard, maar dit gegeven is vrijwel zeker afkomstig uit een islamitische interpretatie van de bovengenoemde stukken uit de bijbel. Meer over de Mahdi;

Mormonisme

Het mormonisme van profeet Joseph Smith kent ook een wit paard dat geassocieerd wordt met het eind der tijden. Binnen de zogenaamde White Horse Prophecy, toegeschreven aan Smith, maar waarvan de authenticiteit goeddeels wordt betwist, wordt het witte paard geassocieerd met een volk dat in de Rocky Mountains een nieuw Sion zal stichten. In die tijd zal de constitutie van de VS aan een zijden draadje hangen en het einde ophanden zijn. De profetie kent ook andere paarden, maar is vrijwel zeker terug te leiden naar de oorspronkelijke teksten uit de ‘Openbaring’.

Brinkley

In zijn boek Gered door het licht beschrijft Dannion Brinkley hoe hij op 17 september 1975 tijdens een telefoongesprek geraakt werd door een enorme stroomstoot als gevolg van een blikseminslag in de telefoonlijn. In de daaropvolgende bijna-doodervaring ontmoette hij een ‘Wezen van Licht’ dat hem verscheidene dozen der kennis liet zien, waarin hij de toekomst zag. Zo zag hij onder andere de opkomst van Ronald Reagan als president van de VS, wat verbeeld werd door het zegel van de president, de initialen ‘RR’ en prentjes en filmpjes van cowboys. In de zevende doos, handelend over de ‘milieu-religie’, beschrijft hij het volgende:

“De zevende doos bevatte krachtige beelden van de vernietiging van het milieu. Ik kon gebieden van de wereld zien die energie uitstraalden, gloeiden als de radium wijzerplaat van een horloge in het donker. Telepathisch kon ik stemmen horen spreken over de noodzaak het milieu te redden.
Deze stemmen kwamen het eerst uit Rusland, maar toen veranderden de accenten en kon ik opmaken dat ze uit Zuid-Amerika kwamen, waarschijnlijk uit Uruguay of Paraguay. Ik zag de spreker uit Rusland terwijl hij hartstochtelijk praatte over onze noodzaak het milieu te genezen. Mensen sloten zich snel bij hem aan en hij werd spoedig zo machtig dat hij werd gekozen tot een van de leiders in de Verenigde Naties.
Ik zag deze Rus een wit paard berijden en wist dat zijn opkomst voor het jaar 2000 zou plaatsvinden.” (pp 42-43, cursief van mij)

e-cayce-wikip-thumb

Edgar Cayce, foto van Wikipedia, bestand Edgar Cayce.

Opnieuw een wit paard met een berijder, geassocieerd met de eindtijd. Overigens biedt het wapen van het hertogdom Moskou een soortgelijk beeld, al gaat het hierbij om Sint George, gekleed in een wit (zilveren) harnas, met een blauwe mantel en blauw schild, die de draak doodt.(plaatje).
Verder is het in verband hiermee wellicht interessant te vermelden dat volgens de ‘slapende profeet’ Edgar Cayce – Cayce gaf namelijk in trance-slaap zijn zgn. ‘readings’ – uit Rusland uiteindelijk de ‘hoop van de wereld’ zal komen.

Kalki Avatar

In het Srimad-Bhagavatam, Canto 1, Hoofdstuk 3, tekst 25 staat het volgende:

“Daarna zal de Heer der schepping [Vishnu] op het knooppunt van twee yuga’s in zijn Kalki-avatara verschijnen als de zoon van Vishnu Yasa. Te dien tijde zullen de heersers der wereld tot plunderaars gedegenereerd zijn.”

En verder, in canto 12, hoofdstuk 2, wordt verhaald dat deze heer Kalki tevoorschijn zal komen of geboren zal worden in het dorp S’ambhala – wat sterk doet denken aan het mythische rijk Shambhala, ten noorden van de Himalaya, dat we straks opnieuw zullen ontmoeten.

De Kalki avatar wordt standaard afgebeeld als rijdend op een wit paard, genaamd Devadatta.
Interessant genoeg wordt in verband hiermee ook de datum 17 augustus 1999 genoemd, als zijnde de dag waarop deze avatar zijn opwachting maakt in deze wereld wat weer dichterbij het toekomstbeeld van Dannion Brinkley komt.

Het knooppunt waarvan in de geciteerde tekst sprake is, verwijst naar het knooppunt tussen het zogenaamde Kali-yuga of –tijdperk en het Satya-yuga. Het Kali-yuga is een tijdperk dat gekenmerkt wordt door sterk materialisme, egoïsme, hebzucht en trots, terwijl het Satya-of Krita-tijdperk een nieuw begin inluidt, na een periode van degeneratie. De totale cyclus bestaat uit het Satya-yuga, naar Treta-, Dwapara- en als vierde het Kali-yuga.
Volgens A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, de man achter de Hare Krishna-beweging, zijn we nog volop in het Kali-yuga, namelijk in de eerste 5000 jaar van een totale periode van 432.000 jaar, maar er zouden ook kleinere cycli zijn – bijvoorbeeld van 4320 jaar – wat de hierbovengenoemde datum van 17 augustus 1999 weer wat dichterbij zou kunnen brengen[1].

In een aan de ‘Esoterisch Hitlerist’ Miquel Serrano toegeschreven tekst – mogelijk afkomstig uit zijn boek Adolf Hitler: The Ultimate Avatar (1984) – wordt de Kalki-Avatar gerelateerd aan de terugkeer van de Führer:
“Aan het eind der tijden, zal onze Volksleider terugkeren voor de wilde jacht (Wildes Heer), met zijn Uiteindelijk Bataljon, gezeten op een Wit Paard, Sleipnir, zijn acht-potige hengst. Hij zal de Laatste Avatar zijn, ook wel bekend als Wodan en Vishnu-Kalki. Deze keer zal hij komen om te overwinnen en te oordelen.”[2]
Ik heb deze voorspelling echter niet terug kunnen vinden in oorspronkelijke teksten, zoals de Edda. Consultatie bij een kenner heeft ook geen reële verbinding op geleverd.

n-roerich-song-of-shambhala-wikip-thumb

Nicholas Roerich; Songs of Shambhala. Wikipedia bestand Nicholas Roerich.

Shambhala

Voor velen bekend als het legendarische Shangri-La, uit het boek Lost Horizon van James Hilton, een verborgen rijk achter de Himalaya, waar verlichte mensen leven in een prachtige, spiritueel gevulde atmosfeer en lange levens leiden, is Shambhala eveneens sterk verbonden
met de eindtijd.

Shambhala vormt een essentieel onderdeel van de zgn. Kalachakra tantra, waarvan de ‘externe’ Kalachakra handelt over het kalendersysteem waar de Kalachakra gebruik van maakt en waarop eveneens voorspellingen zijn gebaseerd. Voorspellingen die volgens sommigen verrassend correct gebleken zijn.

In Shambhala heersen in deze tijd de zgn.  Kalki koningen – de naam Kalki waren we al eerder tegengekomen – die om de beurt gedurende 100 jaar het bewind zouden voeren. Hun zetel zou in de stad Kapala zijn. De laatste Kalki koning, Raudra Chakrin, die volgens sommigen vanaf 2327 zou heersen, zal uiteindelijk uit zijn rijk tevoorschijn komen, gezeten op een ‘stenen paard met de kracht van de wind’, om Mahdi (zie boven), de leider van de niet-indische horden, te verslaan en een nieuw gouden tijdperk te doen ontstaan. In andere teksten wordt Raudra Chakrin echter ook gezien als gezeten op een wit paard, terwijl hij uitrijdt tegen de barbaren.

Nicholas Roerich, een Russisch schilder, was mateloos gefascineerd door de mythe van Shambhala. Hij legde verbanden met mythen die hij op zijn lange reizen had gehoord, zoals die van de Ak-Burkhan – de witte Burkhan – uit de Altai, die afgebeeld wordt als een oude man met wit haar, gezeten op een wit paard, de Kalki avatar uit de Purana’s, de Rigden Jyepo van de Mongolen, en de komende Maitreya Boeddha, die allen berijders zijn van een wit paard en geassocieerd worden met de eindtijd.

H.P. Blavatsky, een belangrijke grondlegster van het westerse occultisme, heeft daarnaast nog verbanden getrokken met de Perzische Sosiosh. Deze bevrijder van de wereld zal komen, gezeten op een wit paard, temidden van een wervelstorm van vuur. Volgens de Avesta zal hij worden geboren van een maagd in de buurt van het Kasava meer; hij zal komen uit de regio van de dageraad om de wereld te bevrijden van dood en bederf. Lees hier meer

Nawoord

Het beeld van een wit paard duikt regelmatig op in eindtijd scenario’s en wel op zeer verschillende plaatsen. Waar duidt dit op? Vormen het witte paard en zijn ruiter  een archetype dat wij als mensheid associëren met het ultieme einde? Is het witte paard eigenlijk een symbool van de dood? Of verwijst het beeld naar een collectief weten van wat de toekomst ons gaat brengen?

Kalachakra MandalaPersoonlijk ben ik geneigd deze witte paarden en het paard uit mijn droom te associëren met een reëel einde van een tijdperk. Het stenen paard uit mijn droom kan het stenen paard met de kracht van de wind van Raudra Chakrin verbeelden, en de melding, ‘(zelfs) het ronde en vierkante staan stil’, kan te maken hebben met dat grote wiel van de tijd, de Kalachakra, dat immers vaak wordt afgebeeld als een mandala, een structuur die bestaat uit vierkanten en cirkels. De toekomst zal echter uitsluitsel moeten geven.

Noten

[1]De standaard duur van de tijdperken is in “goddelijke jaren”:

1. Krita- of Satya-Yuga   4.000
Sandhya                                    400
Sandhyansa                             400
——- 4.800
2. Treta-Yuga                    3.000
Sandhya                                   300
Sandhyansa         
                   300
——- 3.600
3. Dwapara-Yuga             2.000
Sandhya                                   200
Sandhyansa                            200
——- 2.400
4. Kali-Yuga                       1.000
Sandhya                                   100
Sandhyansa                            100
——- 1.200
Totaal  12.000

In menselijke jaren worden alle getallen met 360 vermenigvuldigd en komt men voor het Kali-yuga dus op 432.000 menselijke jaren.

[2] Originele tekst: “At the end of time, our Volk Leader will return for the Wild Hunt [Wildes Heer], with his Final Battalion, astride a White Horse, Sleipnir, his eight-legged steed. He will be the Last Avatar, also known as Wotan and Vishnu-Kalki. This time he will come to conquer and to judge.” [bron]

Literatuur

  • Brinkley, Dannion & Perry, Paul (1995) Gered door het Licht, Den Haag: Uitgeverij BZZTôH;
  • Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami (1983) Het Srimad Bhagavatam – Eerste Canto: “De Schepping”, Amsterdam: Bhaktivedanta Book Trust;
  • Purucker, G. de (1981) Occulte Woordentolk, Den Haag/Pasadena/München: Theosophical University Press;
  • Roerich, Nicholas (1988) Shambhala – Das Geheime Weltzentrum im Herzen Asiens, Freiburg im Breisgau: Aurum Verlag.