De vele gezichten van de ondergang, deel 1 updated

Wie denkt dat alleen obscure grenswetenschappers en gedesillusioneerde new-agers zich bezighouden met de eindtijd komt al gauw bedrogen uit. Rastafari’s worden opgeroepen om voor 2006 terug te keren naar de heilige Ethiopische stad Aksum en in Amerika zijn van de apocalyptische boekenreeks “Left Behind” al zo’n 60 miljoen exemplaren over de toonbank gegaan. Ondanks de verschillende interpretaties, uitgangspunten en visies blijft de boodschap overal hetzelfde; “Het einde der tijden is nabij.” Tijd voor een verkenningstocht in de andere kampen waar een poleshift of Nibiru vervangen wordt door de komst van de antichrist en de uiteindelijke wederopneming het hoogste doel is. En dat dit minder onschuldig is dan u denkt blijkt uit het onderstaande relaas.

apocalypse

Het hedendaagse apocalyptische denken komt het meest tot uitdrukking in boeken en films. Het is daarbij opvallend dat het grootste deel van deze publicaties inspeelt op de Christelijke gevoelens. De boekenreeks “Left Behind” of in het Nederlands “De laatste bazuin”  van de auteurs Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins is wat dat betreft bijna exemplarisch.

Veel bijbellezers slaan de profetieën over de eindtijd maar over.  Zij vinden een bijbelboek als Openbaringen moeilijk en niet relevant voor hun eigen leven. Maar volgens Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins is het onderwerp te belangrijk en te actueel om zomaar over te slaan. In de reeks  leggen zij helder en overzichtelijk uit wat er in de bijbel te lezen valt over de laatste dagen; Wat voor profetieën zijn er over de wederkomst van Christus? Welke gebeurtenissen worden er voor de eindtijd voorspeld? Welke figuren spelen een rol in de eindtijd? LaHaye en Jenkins geven twintig goede redenen waarom de opname van de gemeente en de periode van de grote verdrukking in onze tijd zou kunnen plaats vinden. Met dit boek willen LaHaye en Jenkins iets van het mysterie rond de eindtijdprofetieën ontrafelen. Zo motiveren zij de lezer om heilig te leven in een onheilige tijd en dagen zij hem of haar uit zich meer op evangelisatie te richten. Voor de Christelijke lezers is de Laatste Bazuin een erg handig boek.

Voor wie hel en verdoemenis van belang is, kan eigenlijk niet om de Amerikaan Texe Marrs heen. Marrs,een voormalige ass. Professor die onderwijs gaf in Defensiebeleid en Strategische wapens, heeft de kunst verstaan om de Christelijke leer, pure paranoia en high tech aan elkaar te knopen tot één grote apocalyptische donderpreek.Hier te lande is Marrs voornamelijk bekend door zijn boek; “Project L.U.C.I.D.”Project L.U.C.I.D is een boek over een universeel controle systeem van het beest. Big Brother, Belzebub en de Bijbel gaan kennelijk hand in hand. Een Nederlandse versie van dit boek kunt u hier als Word document gratis downloaden.

Oké, maar nu de praktijk.

Volgens godsdienstsocioloog Thijme Stoffels van de Vrije Universiteit van Amsterdam zijn het met name de orthodoxe protestanten, de pinkstergemeente en de evangelische gemeenten die leven met het besef dat het einde nabij is. Al met al in Nederland goed voor zo’n 400.000 mensen. (Ter vergelijking; In Amerika neemt 59 % van de bevolking het laatste bijbelboek “Openbaringen” waarin de eindtijd wordt beschreven letterlijk. Bron: Time Magazine)

In Nederland wordt het voortouw genomen door Henk Schouten, directeur van “Het Zoeklicht” op het landgoed Schoonoord in Doorn. Hij en zijn docenten geven voorlichting aan Christenen over de eindtijd. Meestal gebeurt dit door bijbelstudies bij protestante, evangelische en soms ook katholieken kerken door het hele land. Zoeklicht geeft ook een tijdschrift uit en kent 15.000 abonnees.

De meesten nemen aan dat de Christelijke
eindtijd bestaat uit 7 jaren die voorafgaan aan de wederkomst van Christus. De eerste voortekenen van die eindtijd zullen echter al eerder zichtbaar zijn.Voordat de laatste fase van 7 jaar begint, zullen de ware Christenen worden opgenomen in de hemel. De rest van de mensheid zal achter blijven en slachtoffer worden van de “grote verdrukking” die bestaat uit 7 jaren van alles vernietigende oorlogen, aardbevingen en ziekten.

”Niets aan dit verhaal is symbolisch, alles gaat letterlijk zo gebeuren, “ Aldus Henk Schouten van “Het Zoeklicht”.

Een Bijbelse eindtijd kan niet zonder de antichrist.

Maar wie is die antichrist dan? Nederlandse eindtijd gelovigen noemen vaak de toekomstige president van een Verenigd Europa.Volgens de bijbel komt de antichrist namelijk aan het hoofd te staan van het herrezen Romeinse rijk.” Het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve..” De Haagse evangelist David Maasbach is er van overtuigd dat de bijbel hier doelt op de uitdijende Europese Unie.

Door de eeuwen heen is er altijd in golfbewegingen aanhang geweest voor het geloof  dat de eindtijd voor de deur staat, zegt Bert Jan Lietaert Peerbolte, docent theologie en eindtijd-specialist. ”Bijvoorbeeld  tijdens de oliecrisis in de jaren 70 en, naar schijnt, ook rond het jaar 1000.”Peerbolte vindt de Amerikaanse Christelijke eindtijdbewegingen een stuk angstwekkender dan de Nederlandse. In Amerika is de invloed van Christenfundamentalistische kringen direct merkbaar in het Witte Huis. In Nederland is deze groep relatief klein en vormt zij geen machtsfactor.Van de letterlijke schriftopvatting van Massbach en Zoeklicht moet Peerbolte echter niets hebben.

Zoeklicht trekt zich niets aan van alle kritiek en gaat gewoon door met haar missie. Een onderdeel hiervan vormt het organiseren van groepsreizen  naar Israël. En dan met name naar de Olijfberg.“Daar zal Christus op Aarde terugkeren” aldus Schouten. De bijbel voorspelt dat deze berg doormidden zal splijten wanneer dit gebeurt.

Pikant detail is dat toen het Hilton voornemens was om een hotel op de Olijfberg te bouwen hiervan afzag omdat een seismologisch onderzoek uitwees dat deze berg precies op een breuklijn staat.

Christelijke eindtijdgelovigen zien als één van de belangrijkste voortekenen voor de eindtijd de vestiging van de staat Israël. Het ontstaan van de staat was zelfs de eerste stap op weg naar de wederkomst van Christus, die zal plaatsvinden als er genoeg Joden naar het beloofde land zijn teruggekeerd. Er zijn ook diverse Christelijke organisaties die Joden graag assisteren bij dit heilige immigratieproces.

Kerk en staat gescheiden?

Het mag geen wonder heten dat het overwegend zwaar Christelijke Amerika zich zo inzet voor Israël. Opvallend is ook dat Bush jr. zich heeft laten ontvallen dat hij juist nu door God geroepen is om zijn natie te leiden.En elders op deze site heb ik u er al eens op gewezen dat de Amerikaanse president Bush de Noachitische wetten heeft omarmd. Dit bevestigt het vermoeden dat Amerika wat betreft Israël niet handelt uit politieke beweegredenen maar dat de motivatie mogelijk terug te voeren is op het Christelijke eindtijddenken.Het is ook bekend dat Amerika niet staat te juichen om de Europese eenwording (lees: herrijzen van het Romeinse rijk.) Het terugtrekken van Amerikaanse legerbasissen naar buiten de Europese grenzen kan dan wellicht ook gezien worden als een tactische voorbereiding op de komst van de antichrist.

Meer tastbaarder is de invasie in Irak. Nu we weten dat er geen massavernietigingswapens waren en dat Saddam Hoessein in feite een ex-medewerker van de Amerikaanse regering was blijft de vraag: “maar waarom dan Irak binnenvallen?” Het antwoord kan je vinden in de voorspellingen uit het boek Openbaringen; Daar staat te lezen over de val van Babylon de stad tussen de Tigris en de Eufraat. ”..een woonplaats
van duivelen, een schuilplaats van onreine geesten zal met geweld verworpen worden..”

Het lijkt erop dat het fundamentalistische Christelijke eindtijddenken een zelf vervullende profetie is. En dat allemaal omdat alleen de ware christenen zullen overleven om samen met Jezus te heersen over het 1000-jarige Vredesrijk.

En de andere wereldreligies dan?

De Islam.

Ik moet toegeven dat ik redelijk onbekend ben met de feitelijke inhoud van de Islam en al helemaal met de diverse stromingen die daaruit voortkomen. Dus heb ik hiervoor eerst mijn oor ter luisteren gelegd bij de gewone moslims op mijn werk. Wat blijkt, ook zij kennen de eindtijd. Ook zij zien rampspoed zoals ziekten en vernietiging als een voorbode en het grand dessert zou wel eens vloed kunnen zijn. Van degenen die ik sprak over dit onderwerp, was een meerderheid van mening dat de mensheid al heel dicht bij deze eindtijd staat. Het onderwerp leeft onder de mensen en staat zo nu dan aan de theetafel ter discussie.

Even kennis vergaren..

Om te begrijpen waar de moslims hun eindtijd verhalen vandaan halen is het goed te begrijpen dat er binnen de Islam van oorsprong Christelijke invloeden zijn terug te vinden. Maar waar komt de Islam eigenlijk vandaan?Arabiste Barbara Roggema, werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft hier uitputtend onderzoek naar gedaan en de bron ligt in de legende van een ontmoeting tussen een Christelijke monnik en de jonge Mohammed.

De legende over de ontmoeting van de profeet Mohammed met de Christelijke monnik Sergius Bahira was in de middeleeuwen erg populair in Europa.
Bahira zou Mohammed de Islam hebben ingefluisterd – meestal wordt de monnik onder de Christenen voorgesteld als een ketter. De monnik zou zijn afgewezen voor het bisschopsambt en wilde zich wreken.

Een zijstapje, de ontstaanslegende van de Islam.

Onder de Christelijke groepen in het Midden-Oosten (de Melkieten, de Jacobieten en de Nestorianen) circuleerde dit verhaal in een andere vorm. In de langste, meest uitgewerkte versie van de legende is Mohammed een slimme en welbespraakte jongeman als hij, ergens in de woestijn, de monnik Bahira ontmoet. Bahira ziet dat er een wolk boven de jongen zweeft en vertelt hem dat hij is voorbestemd om `de voorspelling van de Zonen van Ismaël’ (uit het bijbelboek Genesis) in vervulling te brengen. Hoe weet u dat, vraagt de jongeman. Bahira antwoordt dat God hem dat in een visioen heeft laten weten. Mohammed wil dan weten wie God is en zo ontstaat er een gesprek waarin de monnik hem stap voor stap inwijdt in de basisbeginselen van het christendom.

Mohammed bekeert zich tot het monotheïsme en hij wil het nieuwe geloof ook onder zijn mensen verkondigen. Hij vraagt de monnik hoe hij de Arabieren, die gewend zijn om stenen en hemellichamen te aanbidden, kan winnen voor het geloof in één God. Bahira bedenkt een list: hij zal een wonder in scène zetten. Hij zal een boek schrijven, dat op de hoorns van een koe doen en naar Mohammed sturen. Mohammed moet dan tegen zijn mensen zeggen dat God hem het boek gezonden heeft. Het plan slaagt, de Arabieren zien er een wonder in en bekeren zich tot één God.

“Een boek op de hoorns van een koe, dat klinkt voor ons heel raar”, zegt Roggema. “Maar het is natuurlijk een verwijzing naar het tweede hoofdstuk van de koran, dat ‘de koe’ heet. In de vroegste niet-islamitische teksten over de Islam wordt vaker verwezen naar ‘het boek van de koe’. Wat dat precies is, weten we niet. Het zou erop kunnen wijzen dat het ‘hoofdstuk van de koe’ ook circuleerde als een op zichzelf staande tekst.  Dat ligt natuurlijk heel gevoelig voor moslims, want zij gaan ervan uit dat er maar één, onveranderlijke, versie van de koran is overgeleverd.

Terug naar de moslim eindtijd.

De profeet ‘Isa’ zal een belangrijke rol in de eindtijd spelen; het vestigen van de Islam en het voeren van oorlog totdat hij alle religies vernietigt, met uitzondering van de
Islam.  Hij zal de duivel (Dajjal), een apocalyptische anti-Christus figuur, doden.

In één van Mohammeds overleveringen lezen we dat er geen andere profeten zullen komen totdat ‘Isa’ terugkeert als “een man van middelmatige lengte, of rossig van aangezicht, met twee lichte kledingstukken aan, lijkend alsof zweetdruppels van zijn hoofd vallen hoewel dat niet nat zal zijn.  Hij zal voor de zaak van de Islam vechten. Hij zal het kruis breken, varkens doden, en de hoofdelijke beschermgeld-betaling afschaffen. Allah zal alle religies met uitzondering van de Islam vernietigen. Hij (‘Isa’) zal de duivel vernietigen en zal 40 jaar op aarde leven en dan sterven (Soenan Aboe Dawoed, Boek 37: 4310). De Sahieh Moeslim heeft een variant op deze overlevering: “De zoon van Maria… zal spoedig onder u afdalen als een rechter. Hij zal… het betalen van het beschermgeld afschaffen en de rijkdom zal in die mate uitvloeien dat niemand liefdadigheidsgiften zal aannemen.” (Sahieh Moeslim 287).

Handelen hedendaagse moslimterroristen dan uit eindtijdmotieven?
We laten deze vraag beantwoorden door prof. dr.  J.A.B. Jongeneel;
“De aanval op New York en op Washington is verschrikkelijk. Het is terrorisme, maar het is ook meer dan terrorisme. Er wordt niets verklaard wanneer alleen de term ‘terrorisme’ gebruikt wordt. Achter deze aanval gaat immers een religieuze denkwereld schuil die blootgelegd en gepeild moet worden. Volgens mij wortelt deze aanval ten diepste in moslims eindtijddenken.
Christenen zijn vertrouwd met eindtijddenken (apocalyps). Er waren, en er zijn, christenen die de bijbelboeken Daniël en de Openbaring van Johannes in de hand nemen om de eindtijd te bepalen; in de loop der tijden hebben zij Nero, de paus, Hitler en ook Saddam Hoessein als de antichrist aangewezen.
Er zijn echter ook groepen moslims die vervuld zijn van eindtijddenken. Zij gaan uit van de gedachte dat er na Mohammed en na de Koran niets nieuws meer komen kan: de Islam is de finale wereldgodsdienst en alle mensen op aarde zullen in de eindtijd de Islam aanhangen. Zo heeft Allah het voorbestemd.”

Nog meer apocalyptische romans, nu vanuit de moslimwereld.

In de, in Maleisië gepubliceerde en wereldwijd verspreide bestseller, Israël and the prophecies of the Qu’ran (Koran), 1974, heeft auteur Ali Akbar deze profetieën geduid.

Hij (Ali Akbar) beschouwt Israël niet als het uitverkoren volk van God, maar als het volk dat geen acht slaat op Mozes en dat de profeten zelfs gedood heeft.
Allah is barmhartig tegenover iedereen, zelfs tegenover Israël. Immers, na de Babylonische ballingschap heeft Hij aan dit volk een tweede kans gegeven, en nu in de staat Israël, heeft Hij het zelfs een derde en laatste gelegenheid gegeven om zich te bekeren, maar zonder resultaat. Het volk en de staat Israël zullen voor deze verharding van het hart gestraft worden. Nu gebeurt dit nog niet omdat het Westen de staat Israël nog overeind houdt. Doch wanneer het Westen totaal verzwakt zal zijn, zal de staat Israël er volledig aan gaan. Allah laat zich niet blijvend door het onbeschaamde Israël bespotten.

Volgens de apocalyptisch denkende Akbar is het Westen en met name de Verenigde Staten, de antichrist die over de gehele mensheid atheïsme, materialisme en sensualisme uitstort. Het Westen voert de mensheid van God af en maakt het immoreel: zie de seksindustrie, het economische imperialisme, de apartheid, e.d. De ergste zonde van het zogenaamd christelijke Westen is dat het de profetische boodschap van Jezus omgezet heeft in een leer van het zoonschap van God, van de Drie-eenheid, van de verzoening door voldoening, e.d. Door zijn leer van de Drie-eenheid heeft het christendom de zuivere leer van Jezus in het driegodendom, d.w.z. in heidendom, omgezet. Met de antichrist kan er uiteraard geen vrede gesloten worden. Op zijn tijd en zijn wijze zal Allah met de antichrist afrekenen.

Genoemde auteur heeft ook de tragedies van onze tijd aangekondigd en in een apocalyptisch kader gezet. In de
eindtijd zal de antichrist geheel losbreken en pogen al wat op zijn weg komt te verslinden. Allah is uiteraard machtiger dan de antichrist. Hij zal op zijn tijd de profeet Jezus naar de aarde zenden om alle ware gelovigen (de moslims) te verzamelen en in de bergen te doen schuilen. Dan zal hij een ernstige ziekte over het Westen doen komen die alle vlees zal verslinden (radioactiviteit). De stank van de ten dode opgeschreven antichrist zal verschrikkelijk zijn.

Allah is echter barmhartig voor alle ware gelovigen. Hij zal overvloedige regen geven die al het vuil zal wegspoelen. Daarna zal de gehele aarde rein zijn en enkel door gelovigen bevolkt worden. Genoemd invloedrijk boek maakt volstrekt duidelijk dat dit alles voor de auteur niet verre toekomstmuziek is, maar concrete werkelijkheid hier en nu. Het roept het christelijke Westen op om zich voor Allah te verootmoedigen en zich te bekeren. Het gaat er echter van uit dat dit niet zal geschieden omdat het Westen zich geheel aan Israël vastgeklonken heeft.

Tot besluit, wie van u echt nieuwsgierig is naar het Islamitische programma voor de eindtijd zal naar Mekka toe moeten gaan. Daar ligt omringd door vele pelgrims de Ka’ba, de zwarte steen uit Mekka, en deze steen zou een uitgebreide beschrijving bevatten van de gebeurtenissen op de Dag des Oordeels.

Het lijkt erop dat ook het fundamentalistische Islamitische eindtijddenken een zelf vervullende profetie is.

Wat zeggen de Joden?

Joden, Christenen en Moslims geloven dat in Jeruzalem het Laatste Oordeel zal plaatsvinden. De precieze datum is niet bekend maar volgens sommige Joden wijst alles erop dat het einde der tijden nadert. Volgens de joodse traditie zal het Opperwezen vanaf de Olijfberg op een gigantische sjofar (ramshoorn) blazen. De wereld zal schudden en beven en de aarde zal openscheuren. De botten en beenderen van de op de Olijfberg begraven Joden zullen als puzzels in elkaar vallen en een nieuwe huid zal de geraamten omspannen. De dolende zielen zullen terugkeren naar de lichamen, die vervolgens worden aangekleed. De Joden die buiten Israël begraven zijn, zullen naar Jeruzalem rollen door ondergrondse tunnels, daarbij geholpen door engelen.

Volgens de Talmud, zoals de traktaat van Avodah Zarah beschrijft, bestaat de wereld zoals we die kennen 5.764 jaar. Momenteel bevinden we ons volgens deze leer in de laatste 2000 jaar en zal eindigen met de komst van de Messias. In Hebreeuws heet het einde van de wereld ‘acharit hayami’ (einde van de dagen). Een zinsnede uit de Talmud over dit onderwerp gaat als volgt; “Laat het einde der dagen komen, maar moge ik het niet meemaken”.Deze uitspraak slaat op de verwachting dat het einde gepaard gaat met conflicten en lijden. Op basis van de Joodse tijdsrekening hebben we nog 236 jaar te gaan voor het nieuwe tijdperk zich aandient. Ze noemen dit tijdperk ‘Olam haba’ (toekomstige wereld) en men beschijft dit tijdperk als spiritueel, heilig en verlicht. In feite is de hele motivatie voor de onafhankelijke Joodse staat terug te voeren op het eindtijd denken om zodoende vanaf de eerste rij de komst van hun redder te aanschouwen.

Jehova’s Getuigen

De Jehova’s Getuigen voorspellen een nieuwe datum voor de “ondergang van de wereld”: 2034. Uit het tijdschrift De Wachttoren valt op te maken dat de religieuze sekte in dat jaar het begin van de apocalyptische “Slag van Armageddon” verwacht, zo schrijft de theoloog Klaus-Dieter Pape in de nieuwsbrief van de Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen te Berlijn.

Volgens de Jehova’s Getuigen is Jezus Christus in 1914 op een hemelse troon gezet om over Zijn vijanden te heersen. Daarmee begon, geloven ze, de eindtijd. De Wachttoren legt de vinger bij het bijbelboek Genesis, waar God de mensheid een periode van 120 jaar geeft voordat de zondvloed over de wereld komt. Sinds 1914 zijn negentig jaar voorbijgegaan. Pape concludeert daaruit dat volgens het genootschap de wereld binnen dertig jaar vergaat.

nTot voor kort leerden de Jehovah’s Getuigen dat sommige mensen die in 1914 geboren zijn de ondergang van de wereld nog zouden meemaken. “Die stelling is steeds moeilijker vol te houden, omdat de generatie van 1914 langzaam maar zeker uitsterft”, aldus Pape. Voordeel van de nieuwe constructie is volgens hem dat de Getuigen kunnen vasthouden aan het jaar 1914. Was dat jaar uit de leer geschrapt, dan had dit tot een grote crisis in de organisatie geleid, vermoedt hij.

De Jehova’s Getuigen voorspelden eerder voor 1914, 1925 en 1975 het wereldeinde. De organisatie telt zo’n 6 miljoen leden.

En dan kennen we ook nog het Hindoeïsme.

Hindoes (ondanks hun vele stromingen) hebben misschien wel de meest wetenschappelijke kijk op de eindtijd. Het eerste probleem wat we als westerlingen tegenkomen als we de Hindoeïstische leer willen doorgronden is een enorm bloemrijk taalgebruik waarin men al gauw verstrikt raakt. Dit in combinatie met een compleet leger aan goden, godinnen, halfgoden, helden en wijzen en ieder met hun eigen rol en betekenis maakt het al gauw onnavolgbaar. We gaan toch een poging wagen om een lichtje op deze materie te laten schijnen. Eindtijd?… eindtijden!

Gelijk aan de Maya’s verloopt ook bij de Hindoes de tijd cyclisch en heeft de Aarde vanaf haar ontstaan tot nu meerdere tijdperken gekend. Oude scripties geven de historie weer in herhalende cirkels van lange duur. Binnen deze cirkels is er weer onderscheid in kleinere cirkels. Omdat voor de verschillende cirkels aparte tijdseenheden worden gehanteerd raakt men al gauw de tel kwijt. Onderstaand overzicht is omgerekend naar gewone aardse jaren.(let wel, er zijn stromingen binnen het Hindoeïsme die andere tijdschalen gebruiken). De grote cirkel Maha Yuga (4.320.000 jaren) omvat vier tijdperken (of cirkels zoals u wilt) te weten; Satya Yuga (het gouden tijdperk) duur: 1.728.000 jaar.Deugdzaamheid regeert de Aarde, levensduur onbeperkt en men gaat alleen dood indien men dat wenst.

Treta Yuga (het zilveren tijdperk) duur: 1.296.00 jaar.
De wereld bestaat uit driekwart deugd en een kwart zonde.
Men werd niet ouder dan 10.000 jaar.

Dvapara Yuga (het bronzen tijdperk) duur: 864.000 jaar.
Nu bestaat de wereld uit de ene helft deugdzaamheid en de andere helft zonde.
Maximale levensverwachting 1.000 jaar.

Kali Yuga (het ijzeren tijdperk) duur: 432.000 jaar:
Dit is het tijdperk waar we NU in leven en er zijn al 5100 jaren voorbij gegaan.
De wereld bestaat uit driekwart zonde en een kwart deugd.
Men wordt niet ouder dan 100 jaar.

Aan het einde van Kali Yuga zal de gehele creatie verdwijnen en in de vorm van zaad blijven bestaan binnen Brahma.

En ook Brahma werkt cyclisch, 1 dag voor Brahma is gelijk aan 1000 Maha Yuga cirkels. (dus 1000 x 4.320.000 jaar)
De legende wil dat aan het einde van de “werkdag” van Brahma alle creaties tijdelijk verdwijnen om de volgende ”werkdag” gewoon weer opnieuw gebouwd te worden volgens de cirkels (of tijdperken) zoals hierboven vermeld.

Aan het einde van de “werkdag” van  Brahma zullen er 100 jaar lang droogtes heersen.
De zon zal veranderen in 7 zonnen en van de 3 planetenstelsels (Bhurloka of middelste zonnestelsel, Bhuvarloka of laagste planetenstelsel en Svarloka of hoogste planetenstelsel) en de 7 onderwerelden (of Nagas) zal al het leven verbranden.

De inwoners van Bhuvarloka en Svarloka zullen vluchten naar een hoger planetenstelsel (Maharloka) om aan de hitte te ontsnappen. Hierna gaan ze naar een nog hoger plantenstelsel (Janaloka).
Maar dit terzijde.

Uiteindelijk zullen er zich donkere wolken vormen en de 3 eerstgenoemde stelsels compleet overgieten met water. De gehele essentie is dat de vernietiging aan het einde van de “werkdag” plaatstvindt maar dat de werelden zelf blijven bestaan.Ze worden alleen maar onbewoonbaar gemaakt voor de “nachtperiode” van Brahma (deze is gelijk aan de duur van de dagperiode dus 1000 x 4.320.000 jaar).De zielen blijven ook bestaan en zullen
gewoon tijdens de nieuwe “werkdag” reïncarneren.  De wet van behoud van energie.De Hindoes weten dus dat ze zich niet druk hoeven te maken. De wielen draaien toch wel, niets gaat verloren en alles komt weer terug. Al met al zal je over het algemeen geen Hindoes met apocalyptische denkbeelden tegenkomen.

De Hopi indianen uit Arizona (USA)

Hopi indianen vertegenwoordigen geen grote geloofsstroming maar als men het heeft over eindtijden dan komt meestal wel hun visie ter sprake. Wat de Hopi indianen over dit onderwerp te melden hebben is door auteur Dick de Soeten beschreven in zijn boek “De deur naar het verleden en de toekomst”. Hierin staat onder andere de profetie van de Hopi-ziener, Titus Popewa Romayumtewa uit 1980 (toen ruim 80 jaar oud) te lezen;

“Als de mensheid op deze manier door zal gaan met die zelfvernietigingsdrang, door vervuiling van de aarde, haar wateren en haar lucht, omdat ze steeds inhaliger wordt, de zucht naar gewin steeds groter wordt, dan zal de dag der zuivering, die grote laatste vernietiging van deze wereld, weldra aangebroken zijn.Als de mensheid weigert te luisteren naar de boodschap van de Hopi, of deze niet wil verstaan; als de mensheid niet tot inkeer komt, dan zal die grote vernietiging komen.
Ontzettend zullen de rampen zijn. Grote klimaatveranderingen zullen plaatsvinden; aardbevingen, hevige vulkaanuitbarstingen, zware stormen en overstromingen zullen volgen, ook op die plaatsen waar dit soort rampen nooit voorgekomen zijn. Vanuit het oosten zal de vernietiging beginnen. Rood zal de kleur zijn waarin hij zich manifesteert. Het Witte Huis in Washington zal omgekeerd worden en het “boek der wijsheid” zal te voorschijn komen. Honger en ellende zullen toeslaan in de hele wereld.”

In essentie zeggen de Hopi’s dat wij (de mensheid) zelf verantwoordelijk zijn voor de eindtijd. Een visie die gedeeld wordt met veel andere Amerikaanse indianen stammen. En bekeken vanuit de huidige globale maatschappelijke ontwikkelingen hebben ze zeker een punt. Dat vanuit het oosten de vernietiging komt met een rode kleur wordt door sommige gezien als het effect van een nucleaire aanval op Israël. Maar ook een kosmische verandering zou verantwoordelijk kunnen zijn voor de rode kleur en de daarop volgende vernietiging.

Volgens de Hopi’s staat de mensheid niet zo ver meer af van de “grote zuivering” zoals zij het einde der tijden noemen. Wat hun betreft is het nog maar een kwestie van jaren.

De Wetenschap

En wie het bestaan van een god ontkent richt zijn geloof vaak op de wetenschap. Rationeel en logisch denken en alles kunnen verklaren is hun devies. De hedendaagse wetenschap is in feite net zo versnipperd als welke grote geloofsstroming dan ook. De mainstream van wetenschappers durven niet hun vingers te branden aan apocalyptische modellen. De vraag is te complex en de kennis te beperkt. Toch zijn er wetenschappers die zich wel met dit onderwerp durven bezig te houden. Een van de bekendste is wellicht Prof. dr. Emanuel Velikovski, hij stelt;

“Wanneer de bliksem in een magneet slaat, dan keren de polen ervan om. De aarde is een reusachtige magneet. Een kortsluiting tussen haar en een ander hemellichaam kan daartoe leiden, dat de magnetische Zuidpool en de magnetische Noordpool van de aarde omgewisseld worden.”
En stapje verder gaat Dr. Wolfdietrich Grössler;

“Een sinds lange tijd waargenomen verzwakking van het aardmagnetisme door de zonne-energie kan plotseling door een geconcentreerde natuurlijke kosmische ontlading of een op de aarde tot stand gebrachte nucleaire explosie tot een ompoling van het totale aardmagnetisme en daardoor tot een omkering van de aarde van 180° leiden. Door de verschuiving van de aardkorst ten opzichte van de vloeibare onderlaag moet met een extra verschuiving van 30° gerekend worden. Noord- en Zuidpool worden omgewisseld en Europa komt 30° dichter bij de evenaar te liggen, waardoor een subtropisch klimaat kan ontstaan. Dergelijke
poolverschuivingen moeten meerdere keren in het leven van de aarde zijn voorgekomen. De duur van de poolverschuiving is ongeveer 3 dagen.”

Wanneer dit alles gaat plaats vinden is volgens hen nog een groot vraagteken. De gemiddelde schattingen lopen uiteen van tussen nu en 10.000 jaar en oorzaken zouden kunnen liggen in meteoriet inslagen of kosmische omstandigheden tot inderdaad nucleaire explosies. Voor wie dan nog meer wil weten is er altijd nog de wereld van de grenswetenschappen en bent u op deze site aan het juiste adres.

Geschreven door frank fstclair@xs4all.nl

Bronnen en citaten:
Exodus 2006/the Bible code (Eng)
Texe Marrs (Eng)
Volkskrant 11 mei 2004 artikel “Op weg naar het einde” door M. Swirc.
Het Zoeklicht (NL)
Bush geroepen door god? (Eng)
Legende ontstaan Islam (NL)
Joodse eindtijddenken (NL)
Joodse eindtijd (Eng)
Zelf lezen in de bijbel (NL)
Voorbereiden op de eindtijd uit Christelijk oogpunt (NL)
Hopi (NL)

(Wetenschap)
Polsprung und Sintflut – Unsere Erde vor dem Umbruch?
Durch Hans J. Andersen. Verlag Wilhelm Moestel Fürth / Bayern,
ISBN 3-922363-00-8.

(Hopi) De deur van verleden en toekomst.
Dick de Soeten. Uitg. Ankh-Hermes-Deventer, 1984
ISBN 90-202-5451-0

Boekensuggestie:

De laatste bazuin / 1 Verlaten
Laatste bazuin 01 verlaten
Laatste bazuin 01 verlaten
Tim LaHaye & Jerry B. Jenkins
Paperback | 341 Pagina’s | Uitgevers Kok | 1999
ISBN: 9024262267

De laatste bazuin / 2 Tegenstand
Laatste bazuin 02 tegenstand
Laatste bazuin 02 tegenstand
Tim LaHaye & Jerry B. Jenkins

Paperback | 352 Pagina’s | Uitgevers Kok | 2001
ISBN: 9024262275

De laatste bazuin / 3 Nicolae
Laatste bazuin 03 nicolae
Laatste bazuin 03 nicolae
Tim LaHaye & Jerry B. Jenkins

Paperback | 317 Pagina’s | Uitgevers Kok | 1999
ISBN: 9024262283

De laatste bazuin / 4 Oogst
Laatste bazuin 04 oogst
Laatste bazuin 04 oogst
Tim LaHaye & Jerry B. Jenkins

Paperback | 336 Pagina’s | Uitgevers Kok | 1999
ISBN: 9024262291

De laatste bazuin / 5 Apollyon
Laatste bazuin 05 apollyon
Laatste bazuin 05 apollyon
Tim LaHaye & Jerry B. Jenkins

Paperback | 310 Pagina’s | Uitgevers Kok | 2001
ISBN: 9024262305

De laatste bazuin / 6 Moord
Laatste bazuin 06 moord
Laatste bazuin 06 moord
Tim LaHaye & Jerry B. Jenkins

Paperback | 359 Pagina’s | Uitgevers Kok | 2000
ISBN: 9024262364

De laatste bazuin / 7 Bezeten
Laatste bazuin 07 bezeten
Laatste bazuin 07 bezeten
Tim LaHaye & Jerry B. Jenkins

Paperback | 313 Pagina’s | Uitgevers Kok | 2000
ISBN: 9024262372

De laatste bazuin / 8 Merkteken
Laatste bazuin 08 merkteken
Laatste bazuin 08 merkteken
Tim LaHaye & Jerry B. Jenkins

Paperback | 317 Pagina’s | Uitgevers Kok | 2001
ISBN: 9043520020

De laatste bazuin / 10 Standvastig
Laatste bazuin 10 standvastig
Laatste bazuin 10 standvastig
Tim LaHaye

Paperback | 336 Pagina’s | Uitgevers Kok | 2002
ISBN: 9043520047

Project L.U.C.I.D, The Beast 666 Universal Human Control System.
Project L.U.C.I.D.
Project L.U.C.I.D.
Texe Marrs

Texe Marrs
ISBN: 1-884302-02-5

Bovenstaande afbeelding is in het Public Domain via http://pddepot.com/