Weg met de tien dogma’s!

In zijn boek ‘Science set free’ betoogt Rupert Sheldrake voor een fikse heroverweging van – ouderwetse – puur wetenschappelijke westerse dogma’s. De laatste driehonderd jaar wordt er in de diverse hoeken van de wetenschap fel gediscussieerd of materie eigenlijk wel bezield is met zoiets als geest of ziel.

nested holons hierarchy3
Holons nestelen zich overal waar energie zich voordoet als materie. Dat komt doordat alle deeltjes wel ergens omheen draaien en aldus een afwijking in ruimte en tijd veroorzaken. Waardoor weer speciale ruimten worden gecreëerd. Die ruimtes corresponderen allemaal met elkaar. Dit principe is al eens uitgelegd door Wolfgang Pauli en getalwetenschappers kunnen er heel leuke berekeningen mee maken; tel je alle digits van getallen bij elkaar op dan zijn het er uiteindelijk – in basis – 101, en zijn de mogelijkheden in combinatie met 91, astronomisch groot in aantal. Richard Feynman stelde zich al vragen zoals; ‘Kan licht energie tot materie weven en is het mogelijk om licht op te slaan in de knopen van het weefsel?’ Geen fictie maar pure mathematica en je kunt er ook heel leuk Trik-Trak (een bordspelletje met schijven en dobbelstenen) mee spelen. (Illustratie: via de redactie.)

Bestaan we alleen maar uit onbezielde materie?
Wetenschappers willen ons graag doen geloven dat het hele universum alleen maar bestaat uit onbezielde energie en materie en dat alles wat leeft slechts een uiting is van puur mechanische acties en interacties door materiële of chemische oorzaken. Paranormale zaken zoals telepathie en OBE’s (Out of the Body Experience) zouden louter stoelen op illusies. Bewustzijn en gewaarwording zouden ook illusies zijn die door de hersenen in het leven worden geroepen.

De tien dogma’s van de materialistische wetenschap zijn terug te brengen tot 10 thema’s;
1) De natuur werkt mechanisch, alles wat leeft is slechts mechanisch van aard
2) Materie heeft geen bewustzijn
3) De natuurwetten zijn constant en onveranderlijk; de waarden waren, zijn en blijven van de Big bang Alpha tot het moment Omega onveranderlijk
4) Het totaal aan energie en materie is onveranderlijk
5) De natuur heeft geen doel of bepaalde richting; evolutie dient geen enkel doel
6) Karakter eigenschappen en aanleg worden slechts genetisch doorgegeven
7) Herinneringen worden slechts opgeslagen in je hersens
8) Gedachten komen slechts voort uit bepaalde activiteiten in je brein of hersens
9) Paranormale fenomenen zijn slechts illusie en bestaan in werkelijkheid niet
10) De enige werkzame medicijnen zijn van fysische of chemische aard.

Lang leve de commercie
Maar zijn deze 10 dogma’s werkelijk waar? Rupert Sheldrake vertelt dat er maar weinig overblijft van die 10 dogma’s wanneer we een aantal wel-overdachte vragen stellen omtrent hun ontstaansredenen. Waarbij de meeste vragen door de wetenschappers noch bevestigd noch ontkend kunnen worden. De motivatie van de desbetreffende verkondigers van de dogma’s ligt niet zozeer in hun geloofsovertuiging, maar meer in de hoek van hun beoogde commerciële doelen.

Wat is er eigenlijk zo verkeerd gegaan met de wetenschap in het algemeen dat de wetenschappers een zo dogmatische houding hebben aangenomen ten aanzien van geest en ziel? Tot 300 jaar geleden waren vrijwel alle westerse volkeren ervan overtuigd dat alles in dit universum bestond uit 3 delen; een lichaam, een geest en een ziel. Hoe komen wetenschappers op al die dogma’s en zou het niet veel beter zijn als we ze overboord gooien? Want dankzij die halsstarrige houding boeken westerse wetenschappers nog maar bar weinig vooruitgang. Dat komt doordat het niet meer geaccepteerd is om je als wetenschapper toch flink wat vragen te stellen over de bovenstaande tien dogma’s. Dat in tegenstelling tot de Oosterse wetenschappers, waar zaken zoals reïncarnatie, incarnatie en de invloed van hogere frequenties op lichaam en geest al lang buiten kijf staan. Wetenschappers – ook hier in het westen – hebben al diverse methoden ontwikkeld om energie op te wekken op manieren die, volgens de dogmatische wetenschapskant, eigenlijk helemaal niet zouden kunnen bestaan. Ze kunnen nog niet verklaren hoe het proces precies verloopt, maar het werkt!

Is alles toch gevuld met Oergeest?
Is er wellicht toch meer dan slechts onbezielde materie? Is materie misschien toch gevuld met geest, een astraal kosmisch veld? Kan er zoiets bestaan als kosmische verstrengeling en een kosmisch bewustzijn op een hoger energetisch astraal niveau? Is het leven in dit heelal ontstaan door energiegolven en is het levensproces onderhevig aan een voortgaande evolutie met een bepaald einddoel? Hebben alle levende wezens een geest en een ziel en is ook de overige materie bezield met Oergeest (of hoe je hem ook noemen wilt)? Zoveel vragen waarop we nog geen sluitend antwoord kunnen geven.

Zijn ruimte en tijd onderhevig aan een voortgaand proces?
Volgens Alfred N. Whitehead is materie in oorsprong een energetische golf en is materie of energie – of we het nu over elektronen of atomen hebben, onderhevig aan een voortgaand proces in ruimte en tijd. Fysicus Paul Dirac had hetzelfde idee ervan gekregen; hij speculeerde dat zeker sommige van de fundamentele constanten mogelijk door de tijd heen veranderen – met name de Universele Gravitatie Constante – welke zou moeten veranderen gedurende de uitdijing van het Heelal. En wat betreft de overige data; mogelijk variëren alle bekende constanten in de loop van de ruimtetijd (tja: ruimtetijd, hoe laat is het dan? ; Dat ligt weer aan de bewegingen en de snelheid waarmee je die in de ruimte maakt).

“Jouw jaren van vlijt,
je passie ten spijt,
gaan verloren
in de ruimtetijd.”
Zei Ryle tot Hoyle.
“De ‘Steady State’ loopt er
‘Out of date’,
tenzij mijn ogen
mij bedrogen.”

(Naar Engelstalig gedicht van George Gamov over het meningsverschil tussen twee Engelse astronomen – Fred Hoyle en Martin Ryle – over de Steady State Theorie van het Universum.)

Bezitten alle deeltjes een gevoel van bewustzijn?
Het vreemde aan die deeltjes of golfjes is dat ze zich bewust schijnen te zijn van hun plaats in die ruimtetijd. Freeman Dyson dacht ook dat ieder elementje van de kosmos een gevoel van bewustzijn moest hebben. Zou het dan toch mogelijk kunnen zijn dat het heelal wordt bestuurd door een super galactisch bewustzijn? Want hoe kunnen we het eigenlijk verklaren dat mensen het vaak voelen wanneer er naar hen wordt gekeken en hoe verklaren we al die verhalen van mensen die over de drempel van de dood gingen en, hoewel overleden op dat moment, toch exact weten te vertellen wat er allemaal in de operatiezaal gebeurde en wat de artsen deden en zeiden? En hoe moeten we al die verhalen van kinderen verklaren, die vertellen over voorgaande levens, in een ander dorp of een andere stad, in een totaal andere familielijn? Wat ze dan wel willen toegeven is dat het heelal voor een overgroot gedeelte bestaat uit donkere energie of materie. Hoe het eigenlijk allemaal werkt, weten ze nog niet. Het punt is dat ze het ook nooit op deze wijze te weten zullen komen. Is ons materialisme dan toch een brug te ver gegaan?

bronnen;
Science set free – Rupert Sheldrake
Rupert Sheldrake – Morphic Resonance

Linken  met betrekking tot dit onderwerp;
http://www.ninefornews.nl/libanees-jongetje-geeft-gedetailleerde-informatie-vorig-leven/
http://www.youtube.com/watch?v=MtgLklXZo3U
http://en.wikipedia.org/wiki/Gaia_hypothesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Sheldrake
http://en.wikipedia.org/wiki/Freeman_Dyson
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman
http://en.wikipedia.org/wiki/QED:_The_Strange_Theory_of_Light_and_Matter
(Can light wave energy into matter and can knots store light?)
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_North_Whitehead
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirac