Aardstralen en aliens

De Britse UFO-onderzoeker Albert Budden liet in juni 2001 tijdens zijn bezoek aan Nederland, op uitnodiging van de SUP-werkgroep Twickelwatch, duidelijk blijken geen voorstander te zijn van wichelroedeloperij. Toch komen veel van zijn ideeën overeen met de ideeën vermeld in het boek ‘Wetenschappelijk Onderzoek Wichelroedelopen en Geopathie’ van de Nederlander Erik Kastelyn. Het boek blijkt zelfs een goede inleiding te zijn voor het gecompliceerde werk van Budden. (Geschreven door Bart Meinen.)
ufologie-wikip-thumbn
Illustratie: ufo’s waaruit lichten komen. Illustratie van Wikipedia; bestand UFO.

Aardstralen
In de zestiende eeuw voelde wichelroedeloper Pennet zich, net als vele wichelroedelopers tegenwoordig, onwel in de nabijheid van onderaardse waterbronnen, steenkool-, zout-, en ertslagen, die hij op grond van dit gevoel kon opsporen. Dit verschijnsel was de aanleiding voor de gedachte dat er van ondergrondse mineralen en water een ‘straling’ uitging, die de wichelroede deed uitslaan en mensen ziek maakte.

In het boek ‘Erdstrahlen als Krankheitserreger’ van Von Pohl uit 1932 waarin deze gedachte expliciet werd geformuleerd, werd voor het eerst de term ‘aardstralen’ gebruikt en tevens voor het eerst geprobeerd om antistralingskastjes te verkopen. Dit laatste heeft geleid tot het stellig ontkennen van het bestaan van aardstralen om zo de verkoop van antistralingskastjes door kwakzalvers te dwarsbomen. Tussen 1984 en 1991 beweerde de Duitse natuurkundige en wichelroedeloper Schweitzer herhaaldelijk dat aardstralen niets anders zijn dan extreem zwakke elektromagnetische (EM) straling in het golflengtegebied van microgolven.
[# Blz. 8, 9, 23, 92]

Opvallend is dat onderaardse steenkool-, zout-, en ertslagen de hoofdverdachten zijn van natuurlijke EM-straling door piëzo-elektriciteit, veroorzaakt door lichte seismische activiteit, waarbij lichtfenomenen vrijkomen langs onderaardse breuklijnen. Deze lichtfenomenen zijn vermoedelijk in 1997 rondom het landgoed Twickel nabij het Overijsselse Delden te zien geweest en gefotografeerd door Twickelwatch. Hierdoor zocht Twickelwatch naar meer informatie over EM-straling en lichtfenomenen en kwam terecht bij het boek ‘Electric UFOs’ van Albert Budden. In dit boek neemt ‘EM-overgevoeligheid’ een belangrijke plaats in.

EM-overgevoeligheid
De bedoelde velden worden onder meer veroorzaakt door elektrische gebruiksvoorwerpen, die in de meeste westerse huishoudens aanwezig zijn. Zoals telefoon, computer, televisie, (wekker)radio, elektrische deken, straalkachel, elektrisch fornuis, microgolf oven, broodrooster, koffiezetapparaat, (vaat)wasmachine, strijkbout, stofzuiger, haardroger enz. In de nabijheid van deze apparatuur worden door EM-overgevoeligen onder meer de volgende klachten beschreven: grote vermoeidheid, neusverkoudheid, misselijkheid, duizeligheid, depressie- en paniekgevoelens,

oorsuizingen en diarree. Veel van deze mensen reageren ook sterk op weersomslagen, die (meteorologisch gezien) vergezeld gaan met veranderingen van de elektrische eigenschappen van de atmosfeer. EM-overgevoeligen blijken vaak ook andere allergische aandoeningen te hebben waaronder nikkel- en chroomallergie, astma en hooikoorts. Het meest voorkomend zijn huidaandoeningen. EM-overgevoeligen blijken allergische reacties te vertonen voor specifieke EM-frequenties (wichelroede lopers mogelijk voor microgolven) en hebben hierbij vaak een gevoel van herkenning met voor hen bekende chemicaliën of voedselbestanddelen, die overeenkomstige allergische reacties opwekken.
Het is denkbaar dat gezondheidsproblemen van een vooralsnog onbekend aantal mensen mede veroorzaakt worden door EM-overgevoeligheid voor beneden de officiële veiligheidsnormen liggende EM-stralingsintensiteiten van ondermeer hoogspanningsleidingen en zendmasten. Bij de diagnostiek en behandeling van allergische patiënten dient men rekening te houden met de mogelijkheid van EM-overgevoeligheid. De uitbreiding van kennis omtrent de biomedische effecten van EM- straling is daarom van groot belang voor gezondheidspreventie. [# Blz. 35-39, 70]

Bioregulatie-geneeskunde
Men verstaat onder het begrip regulatie “het op de juiste wijze reageren van een organisme in reactie op een eerdere prikkel”. Is een organisme gezond, dan heeft het goede regulatievermogens en is het in staat zich optimaal aan te passen aan veranderende omstandigheden. Acute ziektes moeten worden opgevat als krachtige afweerreacties van een organisme met goede regulatievermogens. Chronische ziektes zijn in dit concept te beschouwen als het eindresultaat van veelvoudige regulatiestoringen. Door een veelvoud aan factoren kunnen regulatieverstoringen ontstaan. Deze hoeven voor het organisme niet merkbaar te zijn, omdat ieder organisme compensatiemechanismen heeft die de verstoorde regulatie opvangen. Pas als er te veel regulatiestoringen aanwezig zijn, kan dit op een gegeven moment aanleiding geven tot functiestoornissen en uiteindelijk resulteren in organische aandoeningen. De orgaanaandoeningen (zoals huidaandoeningen), die door de reguliere medicus vastgesteld en behandeld kan worden, zijn de symptomen van ernstige regulatieverstoringen.
EM-straling alleen leidt niet per definitie tot ziekte van het organisme. Het moet worden beschouwd als een risicofactor, die de invloed van andere risicofactoren kan versterken. Dit geldt in hoge mate voor drie risicofactoren: schadelijke genotsmiddelen (o.a. roken & drinken), ongezonde voeding en stress. Een voorbelast organisme zal sterker en langduriger (overgevoelig) reageren op minimale prikkelingen dan een niet belast organisme. Het vermijden van stress, schadelijke genotsmiddelen en ongezonde voeding zal de kans op regulatiestoringen door EM-straling verlagen. [# Blz. 51, 52,70]

Allergieën en aliens
Alle mensen die beweerden door buitenaardsen te zijn ontvoerd en die door Albert Budden zijn onderzocht, bleken EM-overgevoelig te zijn en te wonen in een ‘hotspot’ van EM-straling. Budden ontdekte twee typen van voorbelasting bij EM-overgevoeligen: langdurige blootstelling aan diverse soorten EM-straling, door o.m. het wonen in een ‘hotspot’ en extreem intensieve blootstelling aan EM-straling, zoals getroffen zijn door bliksem. De Britse onderzoeker suggereert dat deze voorbelasting mogelijk kleine beschadigingen in de hersenen veroorzaakt. Kleine littekens in de slaapkwab zouden kunnen leiden tot temporale epilepsie, waarmee de gelijkenis in symptomen van EM-overgevoeligen en temporale epileptici verklaard zou kunnen worden.
Vrouwen zorgen vaak voor het huishouden, dat vol is met elektrische apparaten. Het is daarom niet verwonderlijk dat de meeste ‘ontvoerden’ van het vrouwelijk geslacht zijn. Doordat hun woningen onafgebroken blootstaan aan diverse EM-velden, reageren zij nog intenser dan andere EM-overgevoeligen. Deze EM-overgevoeligen zien dat vreemde figuren hen bezoeken. De figuren zijn brengers van allerlei verwarrende berichten. Een veel voorkomend en begrepen bericht is het aanraden gezonder te gaan leven. Volgens Budden horen deze figuren bij een compensatie-mechanisme dat de verstoorde regulatie opvangt. Het is een vertaling naar het bewustzijn van de noodroep van het onderbewuste. De noodroep luid: “EM-straling zorgt voor een teveel aan regulatieverstoringen.” Een extreme EM-allergie aanval is het plots bewusteloos raken.
Deze functiestoornis zorgt dat de EM-overgevoelige het idee heeft een stuk tijd te zijn kwijt geraakt. Tijdens zo’n aanval zou de noodroep van het onderbewuste nauwelijks gehoord worden. Pas onder hypnose, waarmee men hoopt te achterhalen wat er in die tijd is gebeurd, zou dezelfde vertaling naar het bewustzijn worden gemaakt.
Volgens Budden komt het er op neer dat enkele nog onverklaarde UFO’s EM-verschijnselen zouden kunnen zijn. Het ontvoerd worden door buitenaardsen hoort volgens hem bij een nog onbegrepen compensatiemechanisme van EM-overgevoeligen.

Bronnen:
# = Wetenschappelijk Onderzoek Wichelroedelopen en Geopathie
Erik W. Kasteleyn, Stichting Ochema 1993, ISBN 90-800847-1-9
(Aanwezig in de openbare bibliotheek, SISO 425)