Boekrecensie ‘Kwantumshift in het wereldbrein’

Ervin Laszlo houdt in zijn boek ‘Kwantumshift in het wereldbrein’ een stevig betoog ter bevordering van een internationale reorganisatie van diverse zaken met betrekking tot industrie en landbouw, medische zorg, scholing en het verschaffen van onderdak aan mensen. We moeten de koers omgooien met het oog op industriële en economische ontwikkelingen.

Volgens diverse wetenschappers komen we op onze huidige koers te staan voor een wereldwijde shift die onze aarde een totaal ander aanzien zal gaan geven. De oorzaak hiervan is een proces dat Bifurcatie heet. De term komt uit de wiskunde en chaostheorie en wordt gebruikt voor plotseling en geheel onvoorziene abrupte veranderingen zie zich altijd voordoen in voortgaande processen. Alles in dit universum is nu eenmaal aan voortdurende verandering onderhevig en om hierin harmonisch mee te gaan, zullen we onze manieren van denken en doen moeten veranderen. De standaard richting van ‘Business as Usual’ is een verkeerde koers die in de richting van een gapend ravijn voert.

Evolutie of vernietiging?
De auteur vertelt dat een derde deel van de stadsbewoners op deze aarde onder erbarmelijke omstandigheden in sloppenwijken of getto’s woont. In de armste landen verkeert 78 procent van de stadsbevolking in levensbedreigende omstandigheden. Door gebrek aan schoon drinkwater sterven per dag gemiddeld 6000 kinderen aan diarree door besmet water. 80 procent van het wereldinkomen wordt beheerd door een groep van ongeveer 1 miljard mensen. Van de overige 20 procent moeten 5,5 miljard mensen zien rond te komen. Tegenover 1 miljardair stonden in 2007 zo’n 5 miljoen arme mensen. De gevolgen hiervan zijn dat grote bevolkingsgroepen die de armoede niet meer aankunnen, in opstand komen tegen hun overheden en grootgrondbezitters. Honger en gebrek aan schoon drinkwater en goede rioleringen versnellen de verspreiding van dodelijke ziekten. Terroristische groeperingen vinden daardoor wereldwijd genoeg oren om hun kwaadwillige ideeën in te fluisteren.

Hoog tijd voor een transformatie scenario
Politici en opinievormers moeten wakker worden en impulsen gaan uitzenden om groepen die rechtstreeks worden bedreigd oor honger en ziekten, te hulp te komen. De militaire uitgaven zijn de afgelopen jaren behoorlijk gestegen; het bedrag dat wordt gespendeerd bedraagt meer dan duizend miljard dollar (een biljoen dollar) per jaar! Bedenk eens hoeveel mensen je hiermee had kunnen helpen op het gebied van gezondheidszorg, betere woonwijken en educatie.

Industriële evolutie nodig: het belang van duurzaam en verantwoord ondernemen
Kortzichtige machtshonger en een even kortzichtig winstbejag lijken nog steeds de toonaangevende trend binnen industriële organisaties. We roven de aarde leeg en dumpen ons industriële afval het liefst zonder het te recyclen. Op deze komen we terecht op een kritieke grens die we niet zonder ingrijpende veranderingen kunnen passeren. We hebben behoefte aan een internationaal podium van onafhankelijke wetenschappers die ons kunnen adviseren op tal van wetenschappelijke gebieden. We moeten ons focussen op duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Brengen we een product op de markt, dan moet het ook echt een goed product zijn en moet het product zowel als de productiewijze op een verantwoorde manier tot stand zijn gekomen en moet ook het verwerken/recyclen van het afgeschreven product op een milieuvriendelijke en verantwoorde manier gebeuren.

Economie
Hoewel de economie wereldwijd wel groei vertoonde is het aantal arbeiders dat hiervan profiteerde juist gedaald. Wel kwamen er wereldwijd heel wat miljonairs bij. Als de huidige koers niet verandert,
zal over zo’n 50 jaar 90 procent van de wereldbevolking op of onder de armoede grens leven. Ons huidige economische en industriële systeem is aan bederf onderhevig en begint een geurtje te verspreiden. De houdbaarheidsdatum ervan is verstreken.

Twaalf regels voor het ontwikkelen van een nieuwe kijk op de problemen
– Wanneer je zaken onderneemt doe het dan zo dat dit geen afbreuk doet aan de mogelijkheden van anderen om in hun levensbehoeften te kunnen voorzien.
– Respecteer mensen met een andere komaf, een ander geslacht, nationaliteit, status of geloof.
– Onderneem zo dat je de omgeving niet vervuilt en help mee on de rommel die er al ligt op te ruimen.
– Streef naar het bevorderen van levensgeluk, individuele vrijheid en persoonlijke vervulling van jezelf en je medemensen.
– Verlang van de regering dat zij vreedzaam met andere landen omgaat en dat zij armoede en milieuvervuiling actief bestrijd.
– Eis van ondernemingen dat zij hun verantwoording nemen op het gebied van bodemverontreiniging en het beschermen van hun werknemers en afnemers tegen giftige stoffen die door hen bij de productie worden gebruikt.
– Verlang van de openbare media dat zij zich niet laat intimideren door overheden of gemeenten en dat zij betrouwbare en onpartijdige informatie leveren.
– Help anderen die minder bevoorrecht zijn dan jij om zonder vernedering en armoede in vrijheid te leven.
– Moedig mensen aan om open te staan voor vernieuwende ideeën die een beter resultaat geven.
– Werk met gelijkgestemde mensen samen om het milieu en de leefomgeving te verbeteren en schoon te houden.
– Heb eerbied voor natuurlijke systemen en probeer zo min mogelijk schade te berokkenen aan de natuur.
– Handel zodanig dat je de voortgaande natuurlijke evolutie van de aardse biosfeer bevordert en hem niet vervuild met gevaarlijke stoffen.
Milieuvriendelijkheid, duurzaamheid en ethisch verantwoord ondernemen, produceren en gebruiken zijn hierbij de sleutelwoorden.

In de 2e helft (hoofdstuk 9) van het boek gaat de auteur in op het groeiende besef dat we meer zijn dan alleen maar biomechanische machines, zoals sommige wetenschappers ons willen doen geloven. Hij vertelt dat we leven in een realiteit die naast andere realiteiten bestaat. De auteur stelt dat er parallelle universums zijn en dat alles en iedereen in dit heelal met elkaar is verbonden. Hij vertelt over het Akasha-veld en hoe hieruit het leven op aarde ontstond en evolueerde. Tot slot roep hij op tot het nemen van verantwoordelijkheid, het ontwikkelen van creativiteit en diversiteit en het cultiveren van een mondiaal bewustzijn.

http://www.youtube.com/watch?v=JRLjpXLEp1A
Onder de ereleden van de club (een behoorlijke lijst) bevindt zich ook Peter Gabriel (Musicus). Via deze link kun je kijken en luisteren naar een belangrijke boodschap; ‘Come talk to me’ want Non-violence is een absolute must.

Non-violence is een absolute must!
Grijp niet naar de wapens maar begin met een brede discussie. Een goede verandering zal alleen dan duurzaam tot stand komen. Het wordt tijd om de wapens om te smeden tot ploegen, kazernes om te bouwen tot woningen. Gooi je wapens neer en schud elkaar de handen, sla je armen om je medemensen en biedt hen een helpende hand. Weiger mee te helpen bij huisuitzettingen – ook hier in Nederland – en geef eens een maaltijd aan een dakloze of een gezin in financiële problemen (voedselbanken kunnen de aanvraag niet meer aan; inmiddels staat er een wachtlijst van een paar jaar). Zoek eens een woning voor een dakloos gezin en geef eens een speeltje aan een arm kind via Voedselbanken en buurthuizen. Doe het ook in je directe omgeving want dan zie je meteen het resultaat van je goede daad. Laat mensen eens uithuilen op je schouder en help mee om een goede duurzame oplossing voor hun problemen te zoeken.

Prima boek over de aankomende noodzakelijke Wereldshift met betrekking  tot verantwoord en
duurzaam ondernemen, over de noodzakelijkheid om wereldwijd de handen ineen te slaan en ons sterk te maken voor verbetering van de leefomstandigheden van de armen op deze aarde.

Over Ervin Laszlo en de Club van Boedapest
Ervin Laszlo was vertegenwoordiger van de Club van Rome in Hongarije. Tezamen met andere prominenten richtte hij de Club van Boedapest op en hij werd gekozen tot Voorzitter. Hij schreef inmiddels zeven boeken die in het Nederlands zijn vertaald;
Kosmische visie
Je kunt de wereld veranderen
Bezielde kosmos
Het chaospunt
Het Akasha-veld
Kwantumshift in het wereldbrein
Leven we in een Hologram wereld? (Verschijnt binnenkort in een Nederlandse uitgave.)

De club van Boedapest ondersteunt wereldwijd projecten die gericht zijn op een duurzame en verantwoordelijke manier van bedrijfsvoering ter bevordering van een vreedzame en humane wereld voor de mens met respect voor de natuur.

Linken met betrekking tot dit onderwerp
Serious Request
http://seriousrequest.3fm.nl/
http://en.wikipedia.org/wiki/Club_of_Budapest
Ervin Laszlo
http://ervinlaszlo.com/notebook/
http://ervinlaszlo.com/bif/
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Gabriel
Peter Gabriel – Come Talk To Me
http://www.youtube.com/watch?v=JRLjpXLEp1A
http://www.youtube.com/watch?v=4J1gWMLbV70
Aangelegde ecosystemen verminderen kans op overstromingen
http://waternieuws.blogspot.nl/2013/12/aangelegde-ecosystemen-verminderen-kans.html
Al 64.000 Nederlanders zijn zoek!
http://biflatie.nl/artikelen/huizenmarkt/vlucht-schulden/
Een samenleving zonder stress door inkomensonzekerheid lijkt gezonder en welvarender te zijn
http://www.demorgen.be/dm/nl/2462/Standpunt/article/detail/1729098/2013/10/25/Een-samenleving-zonder-stress-door-inkomensonzekerheid-lijkt-gezonder-en-welvarender-te-zijn.dhtml
Tegenlicht: antwoord op crisis komt uit Griekenland
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/griekenland.html
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/duits-alternatief.html
95 procent Europese noodhulp ging naar bankiers
http://niburu.nl/financieel/5291-95-procent-europese-noodhulp-ging-naar-bankiers